OSVČ – chyby při stanovení čistého příjmu rodičů – DPH část čtvrtá

Další možnou chybou při stanovení rozhodného příjmu pro výpočet výživného u obou rodičů je zahrnutí DPH vratky do čistého příjmu.

4) DPH

Na základě daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) vzniká plátci této daně povinnost platby vlastní daně nebo nadměrný odpočet. Jak takovýto příjem anebo výdaj posuzovat z hlediska stanovování rozhodného příjmu pro výpočet výživného?

Vyjádření, které uvádí Ministerstvo spravedlnosti v své zprávě „Analýza aktuálních otázek výživného“ (zde – http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6223&d=354604) může být pro ekonomického a daňového lajka značně zavádějící. Posuďte sami:

„Pokud podnikající subjekt vede daňovou evidenci, vede údaje o příjmech a výdajích a majetku a dluzích podle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů. Osoba samostatně výdělečně činná může mít i další příjmy, které se ale do tohoto přiznání neuvádí, je to například vratka DPH, různé půjčky nebo dotace (např. od Úřadu práce na dotované místo) nebo jsou to vlastní vklady podnikatele do podnikání. Některé z těchto příjmů, které jdou mimo evidenci přiznání k dani z příjmů, by však měly být zohledněny při výpočtu výživného. Sporné to může být například u vlastních vkladů podnikatele, což je příjem podnikatele z minulých let, který byl zdaněn, a pravděpodobně se s ním již počítalo pro určení výživného za minulá léta nebo byl zohledněn v rámci majetkové situace povinného.

Stejná situace je i na straně výdajů, výdajem neovlivňujícím základ daně je například platba DPH a tzv. osobní spotřeba (nejedná se o osobní spotřebu definovanou ve vazbě na DPH). Osobní spotřebou se pro tyto účely rozumí výdaje, kdy podnikající osoba nemá striktně oddělený účet pro podnikatelské činnosti a pro hrazení svých soukromých potřeb. Jedná se o prostředky, které byly v průběhu sledovaného období fyzickou osobou již vyčerpány, tj. byly použity pro její osobní prospěch, a nikoliv pro podnikání (např. splátky soukromých půjček).“ Strana 24 Analýzy

Takže DPH je příjem, nebo není?

DPH není NIKDY příjmem plátce daně!

Principem DPH je, že tato daň je zahrnuta do ceny zboží a služeb. Tuto daň tak ve svém důsledku nese (platí ji) konečný spotřebitel, který se nazývá poplatníkem daně a jsme jím my všichni. Tuto daň však má za nás jednotlivce povinnost ze zákona odvést správci daně plátce daně (obchodník). Tím je prodejce daného zboží, nebo poskytovatel služby. Plátce daně tedy DPH pouze „spravuje“. Tj. má pod svou majetkovou odpovědností povinnost ji od konečného spotřebitele (nás) vybrat a správci daně odvést a vše, co nakoupil a jiným plátcům DPH tuto daň uhradil, uvést ve svém daňovém přiznání k DPH.

DPH je pro plátce daně – OSVČ, obchodní společnost atd. – příjmově neutrální transakcí, tj. nepřináší žádný ekonomický prospěch, ale nese s sebou administrativní náklady a další povinnosti.

Jak se bránit a kde hledat pomoc?

  1. www.vyzivne.com
  2. Článek „DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče“ v odborném časopisu Rodinné listy 9/2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *