Exekuce na výživné – do soudní praxe nyní zasáhl Ústavní soud

Téma exekuce na výživné v době soudního sporu o snížení výživného a odměny exekutora z pětinásobku ročního výživného je jedním z hlavních bodů iniciativy Reverzní výživné. Výživné jde zvýšit poměrně snadno, rychle a se zpětnou účinností až 3 roky. Snížit výživné je však problém téměř vždy. Účinně se u soudu bránit tak stojí nemalé peníze. „Právo patřím bdělým“ (Vigilantibus iura scripta sunt), přesto finance, čas a energii dojít až k Ústavnímu soudu má jen velmi nepatrné část účastníků opatrovnických sporů. Iniciativu Reverzní výživné oslovilo několik rodičů se stejným problémem v okamžiku, kdy se již aktivně bránit rozhodnutí nešlo. Těmto rodičům a rodinám se exekuci a její nepřiměřené náklady zvrátit nepodařilo, částky museli uhradit, s dětmi omezili pro nedostatek finančních prostředků kontakt a vše mělo vliv i na jejich tehdejší partnerský život. Toto vše v nejlepším zájmu dítěte však velmi pravděpodobně nebylo.

Aktuálním nálezem spis. zn. III. ÚS 1253/17, ze dne 29. 8. 2017 Ústavního soudu se snad již definitivně mění současná soudní praxe co se odměny exekutora týče, samotný fakt exekuce k vymožení maxima možného, než se výživné sníží, však nález bohužel neřeší. V článku „Na nákladech exekuce měl zaplatit více, než činil samotný dluh na výživném“ je detailně celý případ rozebrán.

https://www.mesec.cz/clanky/na-nakladech-exekuce-mel-zaplatit-vice-nez-cinil-samotny-dluh-na-vyzivnem/?ref=strossle

PŘICHÁZÍ ZÁSADNÍ POŽADAVEK NA PROLOMENÍ MLČENLIVOSTI! – týká se každého z nás!!!

Navrhovaná úprava nepřípustným způsobem omezuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost daňového poradce je jednou ze základních povinností daňového poradce, jejímž cílem je především ochrana práv a oprávněných zájmů jeho klienta. Stejně jako v případě advokátů je nezbytným předpokladem důvěry ve vztahu mezi poradcem a klientem. V návrhu není jakkoliv zdůvodněno, proč je nezbytné tuto mlčenlivost takto omezovat. Takto razantní omezování mlčenlivosti povede k tomu, že podnikatelé, ale i ostatní občané ztratí možnost nezávislé právní pomoci, budou mít obavu se na tyto profesní skupiny, které jsou z hlediska ústavních principů a podstaty demokratického státu určeny k jejich zastupování, obracet, což ve svém důsledku může popírat ústavně zaručené právo na právní pomoc.

Tento návrh je tak dalším příkladem, který komplikuje podnikání i běžný život, a nejen že přináší dotčeným osobám další administrativní náklady, ale ve svém důsledku povede i k růstu cen těchto odborných služeb pro podnikatele i veřejnost.

Návrh novely zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní v § 57 doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Povinné osoby podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle odstavců 2 až 6, jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje získané při provádění

 1. a)      identifikace klienta a
 2. a)      kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(8) Údaje podle odstavce 7 se na vyžádání správce daně poskytují včetně souvisejících písemností a údajů o způsobu shromažďování těchto údajů.“.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAJFJJG93

OSVČ – POZOR!!!

Rodiče, samoživitelé, i vy s platbou výživného – jste živnostníci, řemeslníci, podnikatelé nebo vykonáváte činnost na základě jiného oprávnění, či svobodné povolání? NEVADÍ VÁM, ŽE JSTE MNOHDY AUTOMATICKY POVAŽOVÁNI ZA PODVODNÍKY?

ZÁKONODÁRCI PODPORUJÍ DISKRIMINACI RODIN

Nevadí Vám, že dva podnikatelé se stejným fakturovaným příjem, mají stejný čistý příjem, i když jeden má rodinu s manželkou na rodičovské dovolené a 2 děti? Ten, kdo má rodinu nesmí uplatnit slevu na manželku (24 840 Kč/rok) a daňové zvýhodněný na děti (2 děti/32 808 Kč/rok) a má tak stejný čistý příjem jako ten, kdo rodinu nezakládá. Proč s návratem slevy na dani na poplatníka pro důchodce nebyla narovnána i tato DISKRIMINACE RODIN S DĚTMI?

PODNIKATELÉ SE NEBRÁNILI, DŮCHODCI ANO!

V roce 2017 plánují zákonodárci, že budeme moci při užití paušálních výdajů uplatnit slevy a daňová zvýhodnění, pokud si dobrovolně vybereme strop pro uplatnění nákladů z příjmů VE VÝŠI 1 mil. Kč!!! Tj. uplatněné výdaje 30 %, 40 % 60 % či 80 % z 1 mil. Kč. ZATÍMCO BEZ TĚCHTO SLEV MŮŽETE VYUŽÍT STROP SOUČASNÝ, TEDY 2 mil. Kč!!!

S TÍM OPRAVDU VŠICHNI SOUHLASÍTE ?

Možnosti snížení výživného při změně poměrů povinného rodiče – návod

Nejlepší je se domluvit, ne vždy to ale jde. Rodič povinný tak má při změně poměrů a majetkových možností před sebou v případě neochoty se domluvit s rodičem oprávněným či svým potomkem často poměrně dlouhou soudní martýrii. Jeho možnosti právní jistoty platby výživného jsou jen při platbě výživného v plné výši. Jakékoliv snížení v průběhu vystavuje povinného rodiče riziku exekuce a trestního stíhání. Původní rozhodnutí o výživném lze totiž změnit jedině novým rozhodnutím. Je však pár možností, který povinný rodič v takovéto situaci může využít.

Předběžné opatření nebo odklad výkonu posledního rozhodnutí

Rodič povinný se často snaží tuto situaci řešit návrhem na předběžné opatření, které se k řešení přímo nabízí. Tento postup však není dle názoru soudních stolic správný. Správným řešením by mělo být podání návrhu na odklad výkonu posledního rozhodnutí o výživném dle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, přičemž odůvodnění návrhu je fakticky stejné (ztráta schopnosti se podílet na výživě dítěte z důvodu snížení příjmu, ztráty zaměstnání, nemoci, přibytí další vyživovací povinnosti atd.). Mezi předběžným opatřením a návrhem na odklad výkonu rozhodnutí je však jeden velký rozdíl. Návrh na odklad výkonu rozhodnutí nemá žádnou časovou lhůtu, ve které by soud o návrhu musela rozhodnout. S podáním návrhu na odklad výkonu rozhodnutí tedy moc neotálejte.

Více informací najdete zde: http://www.adikia.cz/news/jak-postupovat-pri-snizeni-ci-ztrate-prijmu-aby-do-nove-upravy-vyzivneho-nedochazelo-k-navysovani-dluhu-na-vyzivnem-exekucnimu-ozebracovani-a-trestne-pravni-sikane-vyzivou-povinneho-rodice-/

 

Stanovisko Nejvyššího soudu k problematice rozhodování o výživném pro nezletilé děti ze dne 19.10.2016

 1. Vyživovací povinnost může být stanovena prarodičům.
 2. V odůvodněných případech bude soud porovnávat potřeby oprávněného a majetkové možnosti a schopnosti povinného.
 3. Dlužné výživné bude úročeno.
 4. Soud nemá vycházet při stanovování budoucího výživného pouze z příjmů dosahovaných v minulosti, ale má určitým způsobem predikovat výši budoucích příjmů povinného rodiče dle vývoje a situaci na regionálně určeném trhu práce.
 5. Do vězení rodič poslán pro trestní čin zanedbání povinné výživy není, bylo-li by to v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.
 6. Za potenciální příjem je možné považovat jen takový příjem, který odpovídá jak schopnostem a možnostem povinného, tak zejména nabídce a poptávce na rozumně regionálně určeném trhu práce.
 7. U pracovních poměrů rozvázaných po 1. 1. 2012 dohodou se přihlíží tak, že se povinný rodič dobrovolně vzdává příjmu.
 8. Potenciálním příjem povinného rodiče žijícího v zahraničí, je příjem, kterého by mohl dosahovat s ohledem na jeho schopnosti a možnosti a nabídku a poptávku na rozumně regionálně určeném trhu práce.
 9. U OSVČ soudy nehodnotí pouze evidenční údaje o hospodaření, ale jejich celkovou životní úroveň, na které děti mají právo se podílet (§ 915 odst. 1 o. z.).

Celé stanovisko Nejvyššího soudu najdete zde

Ochránce lidský práv se vyjadřuje k projektu Reverzní výživné

Reverzní výživné lze úzce označit jako diskriminaci, krácení v právu a krácení na výživném, kdy legislativa v krajních případech zajišťuje jedněm dětem speciální ochranu na úkor ostatních.

 

Pro tuto “diskriminaci” má iniciativa Reverzní výživné jasná a jednoduchá řešení, která by de facto pomohla dětem neztratit jednoho rodiče, neeskalovala by problémy mezi rodiči a hlavně by měla pozitivní vliv na rodinné finance. Ty by tak již nebyly vynakládány na úhradu konzultací, nákladů právního zastoupení, úhradu nákladů exekutorů či jejich odměnu. Celou situaci a nepohodu v rodině by vyřešila metodika, minimální úprava legislativy, specializace soudců a odbornost OSPODů.

Jak se snaží pomoci a kde shledává problém obhájce lidských práv?

Co je diskriminace? Veřejný ochránce práv působí v oblasti naplňování práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. V této souvislosti je třeba říci, že diskriminace je právem vymezený pojem. Není to tudíž jakékoliv nespravedlivé rozlišování mezi lidmi, ale jen takové rozlišení, které vymezuje zákon. Diskriminace je podle zákona takové znevýhodnění, které je založeno na zakázaném důvodu a zároveň se odehrává v oblasti právních vztahů, kde je to zakázáno.

tabulka2

 

 

 

 

 

 

 

Tímto de facto bylo objasněno, že se nejedná o diskriminace. Dále pak iniciativa Reverzní výživné byla odkázána na poslance a senátory. Ochránce lidských práv tímto neshledává v současném nastavení společnosti ve věci vyživovací povinnosti žádný závažnější problém.

Kompletní vyjádření ochránce lidských práv naleznete zde

Obecný pojem diskriminace z pohledu veřejného ochránce práv naleznete zde

Reverzní výživné v Parlamentu

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
POZVÁNKA

na 76. schůzi
ústavně právního výboru,
která se koná dne 3. listopadu 2016
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. 55 / přízemí

Rádi bychom vás pozvali na schůzi ústavně právního výboru, kde se 3.11.2016 ve 14:30 spolu s námi otevře téma problematiky právní úpravy výživného a svěřování dítěte do péče.

Tým Reverzní výživné

Převrat ve výživném

Rodič, který získá dítě do výlučné péče, má de facto vyhráno, když se mu zachce, dokáže druhého rodiče ze života dítěte vytěsnit, rozhoduje o přestěhování dítěte, ale nenese náklady na dojíždění druhého rodiče, rozhoduje o použití výživného (někteří rodiče platí alimenty v desítkách tisíc, ale nikdo nekontroluje, jestli rodič navýšil alimenty o svou část a částku investoval do dítěte, nebo jestli se rozhodl místo spoření dítěti obdržené vysoké alimenty utratit ve svůj prospěch). Tento rodič nemá důvod se s druhým rodičem domluvit na posečkání nebo snížení výživného. Hned totiž může podat návrh na exekuci.

Pokud by rodiče měli stejná práva i povinnosti, tj. právo péče o dítě a povinnosti platit výživné si navzájem, byla by schopnost rodičů se domluvit bez zásahu soudu daleko vyšší. Oba by totiž měli stejné riziko např. výpadku příjmu. Toto by se dalo aplikovat při jakémkoliv nastavení péče podle poměru doby, kdy o dítě rodič pečuje. Tento přístup soudu by snížil počet dalších soudních sporů, trestních stíhání a exekucí, výživné by bylo nastaveno spravedlivěji a hlavně by oba rodiče měli stejné práva o jejich dítěti rozhodovat.

Iniciativa Reverzní výživné je u “Převratu ve výživném”, strana 4. MfDnes 29.9.201

reverzni-vyzivne-1-mfdnes29-9-2016

reverzni-vyzivne-vyzivne-2-mfdnes29-9-2016

Iniciativa Reverzní výživné v ÚPV PS ČR

Iniciativa Reverzní výživné v ústavně právním výboru poslanecké sněmovny ČR

Nejdůležitější body, jako návrhy ke změnám v současné soudní, opatrovnické a daňové praxi:

 • Předběžné opatření na snížení výživného (přimět soudy aplikovat i předběžné opatření na snížení výživného, které v tuto chvíli zamítají na základě ostravského judikátu 14 Co 64/2010).
 • Zákonem dané omezení exekuce na plat a majetek v případě běžícího soudního sporu o snížení výživného.
 • Čistý příjem rodiče zjišťovat na základě údajů od Finančního úřadu (současná praxe je taková, že soudci využívají fiktivní příjem rodiče, který si sami stanoví a z něj mu vyměří výživné, rodič se pak dostává do finančních problémů, není schopen styku s dětmi a často končí i ve vězení).
 • Doplatek i vrácení výživného (v současnosti je rodič a jeho další rodina zatížena doplatkem výživného až 3 roky zpětně v opačném případě však výživné vráceno není, jedny děti jsou enormně chráněny na úkor druhých).
 • 35c zákona 586/1992Sb., o daních z příjmů, kdy Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob náleží jen rodiči, který má děti v péči, přestože tato sleva velmi často zvyšovala příjem druhého rodiče, ze kterého bylo vyměřeno výživné na děti. Navrhujeme slevu rozdělit mezi oba rodiče, protože oba rodiče dítě živí a podílejí se na jeho výchově.
 • Ekonomické minimum pro soudce a zaměstnance OSPOD.
 • Zrušení § 196 zákona 40/2009 Trestního zákoníku.

Reverzní výživné v senátu ČR !

Studie “REVERZNÍ VÝŽIVNÉ – proti diskriminaci rodiče, jeho dětí a partnera, KRAJNÍ SITUACE v 15-ti bodech” má v senátu přidělené číslo jednací.  Příslušné výbory a ministerstva se tak musí ke studii vyjádřit.

 

Vážená paní inženýrko,

dovoluji si Vám sdělit, že jsme Váš podnět týkající se tzv. reverzního výživného předali senátnímu Ústavně – právnímu výboru a Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pro informaci. Zároveň jsem jej předala Ministerstvu práce a sociálních věcí s prosbou o vyřízení, o výsledku Vás budu informovat.

 

S pozdravem,

Mgr. Tereza Michálková

Poradkyně předsedy Senátu

Reverzní výživné v poslanecké sněmovně ČR !

Schůzka s předsedou Ústavně právního výboru poslanecké sněmovny ČR, JUDr. Tejcem

Závěr, bude uspořádán seminář. O termínu a vývoji Vás budeme průběžně informovat!

Nejdůležitější body, jako návrhy ke změnám v současné soudní, opatrovnické a daňové praxi:

 • Předběžné opatření na snížení výživného (přimět soudy aplikovat i předběžné opatření na snížení výživného, které v tuto chvíli zamítají na základě ostravského judikátu 14 Co 64/2010).
 • Zákonem dané omezení exekuce na plat a majetek v případě běžícího soudního sporu o snížení výživného.
 • Čistý příjem rodiče zjišťovat na základě údajů od Finančního úřadu (současná praxe je taková, že soudci využívají fiktivní příjem rodiče, který si sami stanoví a z něj mu vyměří výživné, rodič se pak dostává do finančních problémů, není schopen styku s dětmi a často končí i ve vězení).
 • Doplatek i vrácení výživného (v současnosti je rodič a jeho další rodina zatížena doplatkem výživného až 3 roky zpětně v opačném případě však výživné vráceno není, jedny děti jsou enormně chráněny na úkor druhých).
 • 35c zákona 586/1992Sb., o daních z příjmů, kdy Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob náleží jen rodiči, který má děti v péči, přestože tato sleva velmi často zvyšovala příjem druhého rodiče, ze kterého bylo vyměřeno výživné na děti. Navrhujeme slevu rozdělit mezi oba rodiče, protože oba rodiče dítě živí a podílejí se na jeho výchově.
 • Ekonomické minimum pro soudce a zaměstnance OSPOD.
 • Zrušení § 196 zákona 40/2009 Trestního zákoníku.