VĚDĚLI JSTE, ŽE MŮŽETE ZAČÍT PODNIKAT S PODPOROU ÚŘADU PRÁCE?

Nespoléhejte se na stát, nebo na ostatní, že Vám pomůžou. Většinou se tak nestane. Nejlepší ruka je ta, na konci Vaší paže! Všechny začátky jsou ale těžké. Proto bychom Vás chtěli upozornit na možnost rozjet Vaše vlastní podnikání s finanční pomocí do začátku. Konkrétně se jedná o příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a slouží k vybavení nově zřízeného pracovního místa, např. na koupi základního vybavení prodejny.

O jak velký příspěvek se jedná, jaké jsou podmínka a jak na to?

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství

Denisa (32 let, 2 děti)

„Než se mi narodily dvě děti, pracovala jsem jako úřednice na okraji Prahy. Byla jsem zaměstnaná na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně. Ta se však vrátila a fakticky jsme se na mateřské a rodičovské dovolené vystřídaly. Můj pracovní poměr skončil. Neměla jsem se po rodičovské dovolené kam vrátit. Zaregistrovala jsem se na úřadu práce a několik měsíců jsem nemohla žádnou práci najít. Na úřadu práce jsem si na nástěnce přečetla, že je možné získat od ÚP příspěvek na začátek podnikání. Přemýšlela jsem, v čem bych mohla podnikat, a nakonec mě napadlo zřídit si obchod se secondhandovým oblečením. Pečlivě jsem vyplnila požadované formuláře a přiložila několik příloh. Příspěvek mi byl přiznán, i když ne v plné požadované výši. Práce mě moc baví.“

Podmínky získání příspěvku Uchazeč pro přiznání příspěvku musí splnit následující podmínky:

  • Podat žádost (je dostupná na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4). Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které uvádí formulář žádosti.
  • V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
  • Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.
  • Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.
  • Žadatel musí samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nejméně 1 rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatná výdělečná činnost nebude trvat 1 rok, je uchazeč povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

Na přiznání příspěvku není právní nárok. Při rozhodování v případě příspěvku přihlíží úřad práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

Příklad: Uchazeč se rozhodl, že začne podnikat, konkrétně se rozhodl pro zřízení obchodu, ale neměl peníze pro jeho počáteční vybavení. Podal žádost o příspěvek se všemi požadovanými přílohami a získal příspěvek ve výši 10 000 Kč na koupi regálů s tím, že musí SVČ vykonávat minimálně 1 rok. Pokud by s podnikáním skončil dříve, musel by poměrnou část příspěvku vrátit.

Výše příspěvku Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, tj. roku 2015, která pro kalendářní rok 2016 činí 25 903 Kč. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu. V případě nižší míry nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy, tj. 103 612 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek průměrné mzdy tj. 155 418 Kč. Zpravidla se však výše příspěvku pohybuje mezi 20 až 50 tisíci Kč.

Překlenovací Příspěvek

Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVČ a kteří potřebují finanční peníze na provoz „na rozjezd“. Podmínky získání překlenovacího příspěvku Podmínky získání překlenovacího příspěvku:

  • podat žádost;
  • zahájit samostatnou výdělečnou činnost (SVČ);
  • ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání;
  • získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem za účelem výkonu SVČ.

Použití překlenovacího příspěvku Příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a náklady související s provozováním SVČ.

Výše příspěvku Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši 6 476 Kč měsíčně. Může být přiznán na dobu maximálně 5 měsíců. Celková výše příspěvku může činit až 32 380 Kč.

Přiznání příspěvku Příspěvek není nárokový. O jeho poskytnutí uzavírá úřad práce dohodu s OSVČ. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, je v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit.

Informace:

Více zde: http://www.aperio.cz/data/1/APERIO_Nebojujte-se-zakony_2016.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *