Exekuce prostřednictvím pana Ing. Mgr. Tomana vedoucího právního oddělení Exekutorské komory České republiky

Iniciativa Reverzní výživné děkuje společnosti Aliaves&Co.,a.s. (http://www.aliaves.cz/) za možnost zúčastnit se 10.2. 2016 semináře na téma „Exekuční právo pro začátečníky“ vedeného panem Ing. Mgr. Antonín Tomanem, který je vedoucím právního oddělení Exekutorské komory České republiky, přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky a působí rovněž jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Obsahem semináře bylo:

 • ZAHÁJENÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ (účastníci, exekuční návrh, titul, pověřovací proces)
 • FÁZE ZAJIŠŤOVACÍ (součinnosti, způsoby vedení exekuce, exekuční příkaz)
 • FÁZE PROVÁDĚCÍ
 • rozhodování exekutora a opravné prostředky
 • obrana povinného v exekučním řízení
 • obrana manžela v exekučním řízení
 • náklady spojené s exekučním řízením
 • zastavení exekuce
 • odklad exekuce a jiné procesní překážky
 • souběh/střet exekucí
 • souběh/střet exekuce a insolvence

Pan Toman byl ve svém výkladu velmi cílený. Odpovídal na dotazy a celkově seminář hodnotíme jako velmi zdařilý a přínosný, a to nejen z důvodu, že exekuce jsou právní i společenský fenomén, ale celá oblast probíhá poměrně turbulentními změnami.

Exekuce i velmi úzce souvisí s tématem výživného, respektive současného extrémního tlaku na jeho vymáhání.

V případě, že oprávněnému (kterým je nejčastěji matka) není plněno dobrovolně a povinný (nejčastěji otec) odmítá plnit i na výzvu, je zde od roku 2001 možnost obrátit se na soudního exekutora. Jeho činnost byla ukotvena do pomezí ekonomického subjektu a orgánu veřejné moci. Exekutor ale vždy vymáhá povinnosti, stanovené exekučními tituly. Realizuje tedy právo na spravedlivý proces. Exekutor je na rozdíl od jiných profesí dohlížen několika orgány – Exekutorskou komorou ČR, ministerstvem spravedlnosti a předsedou okresního soudu.

Dlužník, nebo ten, který je za dlužníka označen, má právo se v rámci exekučního řízení účinně bránit. Pan Ing. Mgr. Toman důrazně apeluje na všechny, aby tak ve svém zájmu činili i ve lhůtě, která zajišťuje ochranu, tj. lhůta pro odvolání uvedené v exekučním příkazu. Tím současně upozorňuje na nezbytnost přebírání pošty, kde se dotyčný o všem potřebném dozví.

Postup exekutora v lustraci a blokaci majetku je dán legislativou i zkušenostmi daného exekutorského úřadu. Povinnost exekutora je zajistit majetek ve výši bezpečně postačující k úhradě celkové vymáhané částky. V Případě odvolání se povinného proti exekučnímu příkazu rozhoduje o dalším postupu soud. Jeho délku však exekutor neovlivní a majetek musí blokovat do doby pravomocného rozhodnutí.

V každém případě několik rad nejen pro dlužníky na výživném:

 1. Matkám – rodiči s právem na výživné k rukám
  1. Náklady exekuce nejsou malé. Sice je nese otec, ale stává se, že zvýšením úhrady o náklady a odměnu exekutora dojde ke snížení plateb výživného!
  2. Pokud je vymáháno i budoucí výživné, počítá se odměna exekutora a probíhá blokace majetku otce ve výši pětinásobku ročního výživného (tj. měsíční výživné je 3 000 Kč, zajištění se vypočítává ze 180 000 Kč = 3 000 Kč * 12 * 5).
  3. Pokud využijete služeb současných poskytovatelů vymáhání výživného, přidáte otci ještě náklady na právní zastoupení, který Vám daná organizace zprostředkovává, a tím vzroste otci úhrada o další nemalé náklady.

 

Všechny tyto okolnosti je potřeba zvážit a posoudit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Protože náklady na exekuci i právní zastoupení jsou a platí se z částky, která se otci strhává dle jasných pravidel. Je tedy možné, že se úhradou dalších nákladů původní platba výživného ještě sníží. Proto je tedy třeba posuzovat, jestli by finance nemohly být spotřebovány v lepším zájmu dítěte, ne úhradou nákladů třetích osob. Cílem rodiče by totiž neměla být krátkodobá vyhlídka finančních prostředků, ale dlouhodobé zajištění pravidelných plateb výživného a udržení kontaktu rodiče a dítěte.

 1. Je třeba hlídat si lhůty a v případě neoprávněné exekuce se vždy bránit podáním návrhu na zastavení či částečné zastavení exekuce. Je však třeba uvážit podání opravného prostředku. Tem totiž má smysl pouze tehdy může-li být úspěšný. Frivolní podávání opravných prostředků Vám naopak navyšuje výrazně náklady exekuce! Neuvážené podání návrhu na zastavení exekuce se proto nemusí vždy vyplatit.
 2. Je třeba dodat soudu i exekutorovi všechny potřebné informace a důkazy! Exekutor však má pouze pravomoc vyhovět, pokud mu tak dovolí oprávněný (matka). V případě negativního vyjádření se tak musí obrátit na soud, který o dalším postupu rozhode.
 3. Je třeba zvážit podání návrhu na odklad či pozastavení exekuce v případě, že běží soud o snížení výživného! Exekutor exekvuje na základě exekučního titulu, kterým totiž je i „staré“ Rozhodnutí o výši výživného.

Pokud zůstanete nečinní, může se stát, že zůstanete i bez majetku!!! Vina pak ale neleží na exekutorovi. Ten pouze zajišťuje vymahatelnost práva.

2 thoughts on “Exekuce prostřednictvím pana Ing. Mgr. Tomana vedoucího právního oddělení Exekutorské komory České republiky

 1. Nezlobte se, ale zase tam máte nepřesnost: “Exekutor exekuuje na základě exekučního titulu, kterým totiž je VYKONATELNÉ, NIKOLIV „staré“ Rozhodnutí o výši výživného.” Jde o to, že např. i nepravomocné rozhodnutí soudu 1. stupně je předběžně vykonatelné. Jinak, ano, tyto rady Exekutorské komory ČR jsou platné a smysluplné, ALE JEN V PŘÍPADĚ, ŽE POVINNÝ OPRAVDU NĚCO MÁ. Jinak je určitě vhodné přebírat poštu kvůli možnosti zastavení nebo odkladu exekuce – v případě, že povinný stejně nemá žádný majetek je jedno, jestli dluží 150 nebo 200 tisíc a nějaké navýšení nákladů ho nerozhází… Více na http://jan-fajrejt.blogspot.cz/2011/04/branime-se-exekucim-cast-1-jasne.html

 2. P.S. Na obranu před exekucí je moc dobré zřídit si datovou schránku. Exekuce je totiž platná pouze v případě, že je řádně doručena. Pokud povinný má datovou schránku, nehrozí, že mu nařízení exekuce bude doručeno tzv. fikcí. Navíc, zpráva v datové schránce se je považována za doručenou tuším 10 nebo 15 dní od dodání, a další 10 nebo 15 dní má povinný na zastavení nebo odklad výkonu rozhodnutí. Tzn., že když mi 1. února přijde z datové schránky notifikace do mailu, že tam mám zprávu, tak mám cca 14 dní na to, abych si ji OFICIÁLNĚ otevřel a dalších cca 14 dní na to, abych zareagoval.
  Není li exekuce doručena do datové schránky, ale jinam, tak je neplatná od samého počátku, protože není řádně doručena!
  Další na stránkách pana LM: http://www.adikia.cz/news/jak-postupovat-pri-snizeni-ci-ztrate-prijmu-aby-do-nove-upravy-vyzivneho-nedochazelo-k-navysovani-dluhu-na-vyzivnem-exekucnimu-ozebracovani-a-trestne-pravni-sikane-vyzivou-povinneho-rodice-/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *