1. Předběžné opatření na snížení výživného

  1. Předběžné opatření na snížení výživného, tj. řešení flexibilní úpravy výživného při změně poměrů předběžnou úpravou na výši výživného v míře nezbytné k ochraně práv oprávněného i povinného

Situace a důvody:

Řada domácností hospodaří bez velkých rezerv. Při změně poměrů povinného se tak může dostat do značných finančních obtíží, dluhové pasti a exekuce, když nemůže pružně reagovat na změněné poměry změnou výživného. Jde o nepřirozený stav, kdy v běžném životě dochází k omezení zbylých členů rodiny, z důvodů zachování standardu jednoho člena. Postiženy změnou poměrů se tak kromě povinného stávají další vyživované osoby, u nichž není výživné stanoveno soudem, stejně jako oprávněné děti (na které je výživné soudem stanoveno) pro dobu styku s povinným rodičem. Reakce příjemců za oprávněné děti ve formě exekuce, či trestního oznámení pak mohou situaci ještě víc zkomplikovat, a to až do neřešitelného stavu. Zákon na toto pamatuje v § 76 odst. 1 písm. a) zákona 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), kdy umožňuje stanovit výživné v míře nezbytné. Tento postup se ale využívá výhradně v situaci, kdy nebylo výživné ještě soudem stanoveno. Tato právní úprava obsahuje prvek ochrany oprávněného (zajištění výživy) i povinného (pouze míru nezbytnou) do prokázání adekvátního výživného. Při změně poměrů ale ochrana povinných zcela absentuje. Navržená úprava poskytuje přiměřenou právní ochranu oprávněnému i povinnému (povinný by po vynesení Rozhodnutí případně doplatil rozdíl mezi nově vyměřeným výživným a výživným placeným v míře nezbytné či v navrhované částce zpětně od předběžné úpravy). Zneužití úpravy lze zabránit již upravenou možností přikázání část výživného složit do úschovy soudu (§ 76 odst. 1 písm. c) o.s.ř.).

Iniciativa Reverzní výživné z tohoto důvodu navrhuje definovat „míru nezbytnou pro zatímní úpravu výživy oprávněného dítěte jako vyšší z částek:

  • polovina životního minima oprávněného dítěte,
  • povinným rodičem navrhovaná částka sníženého výživného.

Konečné výživné od podání návrhu by bylo upraveno rozhodnutím soudu rozhodnutím ve věci samé.

Současná judikatura (díky pravidlu nevracení spotřebovaného výživného) fakticky systémově maří domáhání se legitimního hmotně právního nároku, úhrady výživného v částce odpovídající změněným poměrům od okamžiku změněných poměrů. Druhé děti jsou tak měsíce, často i roky kráceny na prostředcích na úkor svých nevlastních sourozenců. Kdy tento nespravedlivý stav často zapříčiní porušení rodinných vazeb těchto oprávněných dětí nejen s rodičem, ale i s polorodými sourozenci (na tábory, výlety a dovolené, dárky a vybavení a sportovní potřeby mají často prostředky jen ty oprávněné děti).

Řešení:

Nové znění § 76 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

platit výživné v nezbytné míře po dobu do rozhodnutí o přiznání nebo změně výživného; výživné v nezbytné míře bude stanoveno v rozmezí mezi polovinou životního minima oprávněného dítěte dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a částkou navrhovanou, přičemž výše částky musí být navrhovatelem alespoň osvědčena.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *